1990 the look

 אני בכל אופן, רכבתי על הזמן.
בפתחן של שנות ה 90 כבר היה נגן הקומפקט ברשותם של 28% מבתי האב בארה"ב. אנשים מסוימים קראו לי רוצחת, אויבת ציבורית ,
אבל אני הרגשתי חופש, חופש  90.  

 

 

הארות:  1